Pirkimo ir grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nostos:

1.1 Šios pirkimo ir grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB „Dangaus metro (juridinio asmens kodas 3059202107, įmonės adresas Vido Maciulevičiaus g. 24-130, LT-04308 Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.dangausmetro.lt susijusios nuostatos.
1.2 Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Sutinku su Taisyklėmis ir Privatumo politika“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.
1.3 Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.4 Pirkti prekes interneto parduotuvėje www.dangausmetro.lt turi teisę: fiziniai arba juridiniai asmenys, įsigyjant dovanų kuponą išsirinktai paslaugai.

2. Asmens duomenų apsauga:

2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje www.dangausmetro.lt Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. paštą), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pardavėjo teisės:

3.1 užtikrinti kad įsigyta paslauga būtų suteikta kokybiškai ir tinkamai, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugų suteikimo.
3.2 laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

4. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
4.2. Interneto parduotuvės www.dangausmetro.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.3  Pirkėjui atšaukus savo dalyvavimą skrydyje vėliau nei  10 valandų iki skrydžio pradžios ir jau po to kai Paslaugų teikėjas patvirtino skrydį, laikoma, kad Paslauga Užsakovui buvo tinkamai suteikta, ir  Užsakovui  sumokėta suma nėra grąžinama. 

5. Pardavėjo įsipareigojimai:

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.dangausmetro.lt skelbiamos sąlygos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6. Prekių kainos:

6.1. Prekių (įsigytas bilietas oro balionu arba dovanų kuponas) kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodomos eurais.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Pirkėjas, įsigydamas dovanų kuponą interneto parduotuvėje gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: elektroninį dovanų kuponą arba atspausdintą, kurį atsiųsime arba pristatysime į nurodytą vietą.

8. Prekių grąžinimas:

8.1. Dovanų kuponas, kuris nuo įsigijimo datos galioja 12 mėnesių, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis negali būti grąžinamas pardavėjui ar keičiamas į pinigus.

9. Dovanų kupono galiojimo laikas ir naudojimo sąlygos:

9.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių.
9.2 Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta kupone, buvo suteikta ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

10. Šalių Atsakomybė:

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
10.2. Pardavėjas, atsižvelgiant į meteorologinės sąlygas negarantuoja nurodytos paslaugos suteikimo galimybės tą pačią dieną.
10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

11. Konfidencialusmas

11.1 Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Kupone nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

12. Kitos sąlygos:

12.1. MB „Dangaus metro“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
12.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

MB “Dangaus Metro”
Vido Maciulevičiaus g. 24-130, LT-04308 Vilnius
Įmonės kodas: 305902107
El. paštas: info@dangausmetro.lt
Tel. 869809090
Banko sąsk: LT607044090102379461
Bankas: SEB

Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.